Obchodné podmienky

Čl. I. - Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky vydáva spoločnosť O úspechu, s.r.o. , Líščie údolie 141/A, Bratislava 841 04. IČ 46 049 011. DIČ: 2023210321. IČ DPH: neplátce DPH.
2. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi O úspechu, s.r.o. ako predávajúcim a tretími osobami ako kupujúcimi (ďalej ako "kúpna zmluva"). Predmetom kúpnej zmluvy je predaj vstupeniek na konferenciu O úspechu organizovanú spoločnosťou O úspechu, s.r.o., ktorá sa koná dňa 25. 5. 2016 v Hoteli Senec (ďalej ako "Konferencia ").
3. Tieto obchodné podmienky špecifikujú práva a povinnosti spoločnosti O úspechu, s.r.o.  ako predávajúceho a tretích osôb ako kupujúcich pri predaji vstupeniek na Konferenciu.

Čl. II. - Autorské právo a zodpovednosť za obsah príspevkov

1. Všetky konferenčné a propagačné materiály a príspevky, ktoré budú prezentované na konferencii, sú chránené ako autorské diela. Zakazuje sa akékoľvek ich šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez výslovného súhlasu autora.
2. Kupujúci berie na vedomie, že všetky príspevky a informácie jednotlivých účastníkov konferencie nemusia vyjadrovať názor ani odporúčania spoločnosti Motivácia a úspech s.r.o. ako usporiadateľa Konferencie.
3. Kupujúci berie na vedomie, že autori príspevkov prezentovaných na Konferencii vyjadrujú ich názory na danú otázku, avšak prijatie prezentovaných myšlienok a názorov kupujúcimi je len ich osobnou záležitosťou. Kupujúci berie na vedomie, že autori príspevkov prezentovaných na Konferencii nenesú za ich obsah žiadnu zodpovednosť. Prezentované informácie sú len odporúčaním a vyjadrením názoru autorov na otázky, ktoré sú predmetom ich príspevkov.

Čl. III. - Predmet kúpy

1. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa vstupenky na Konferenciu konanú v termíne 25.5. 2016 v Hoteli Senec, a to prostredníctvom webovej stránky http://www.ouspechu.sk.
2. V cene základnej vstupenky je celodenná účasť na Konferencii, konferenčné a propagačné materiály a občerstvenie v priebehu celej akcie.
3. V cene vstupenky nie je ubytovanie.

Čl. IV. - Realizácia objednávky

1. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy na Konferenciu prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa Konferencie zverejnenými na webovej stránke www.ouspechu.sk
2. Kupujúci objednáva vstupenku podľa svojej voľby vyplnením elektronického formulára objednávky (resp. Prihlášky) na webovej stránke http://www.ouspechu.sk.
3. Kupujúci je povinný objednávku (resp. prihlášku) vyplniť pravdivo a úplne. Pred jej odoslaním správnosť všetkých vyplnených údajov skontrolovať a prípadne opraviť.
4. K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde okamihom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky zaslaného spoločností O úspechu, s.r.o. kupujúcemu. Potvrdenie bude kupujúcemu zaslané na jeho elektronickú adresu (e-mail) uvedenú v objednávke (prihláške).
5. Doručením potvrdenia objednávky od O úspechu, s.r.o. kupujúcemu je kúpna zmluva uzatvorená a stáva sa pre O úspechu, s.r.o. i kupujúceho právne záväznou. Kupujúcemu a O úspechu, s.r.o. vznikajú na základe kúpnej zmluvy vzájomné práva a povinnosti.
6. O úspechu, s.r.o. sa zaväzuje na základe kúpnej zmluvy zaslať potvrdenie o zaplatení zodpovedajúceho počtu vstupeniek na Konferenciu, a to na adresu elektronickej pošty (e-mail) kupujúceho uvedenú v objednávke (resp. prihláške). Kupujúci sa zaväzuje uzatvorením kúpnej zmluvy uhradiť kúpnu cenu.
7. V prípade, že kupujúcemu nedorazí potvrdenie o zaplatení zodpovedajúceho počtu stupeniek na adresu elektronickej pošty (e-mail), ktorú uviedol pri objednávke (resp. prihláške), kupujúci kontaktuje firmu O úspechu, s.r.o, ktorá mu na vyžiadanie toto potvrdenie zašle. Kupujúci kontaktuje firmu O úspechu, s.r.o. na elektronickej adrese: taxus@taxus.cz. Tuto adresu môže využit i pri riešení akýchkoľvek problémov spojených s objednávkou, fakturáciou alebo účasťou na konferencii.
8. Odoslaním objednávky (resp. Prihlášky) kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
9. O úspechu, s.r.o., upozorňuje, že zakúpené vstupenky na Konferenciu možno najneskôr 7 dní pred začiatkom konferencie vrátiť bez storno poplatku. Menej ako 7 dní pred konferenciou je účtovaný storno poplatok 28 € (740 Kč) vr. DPH. Kontakt: taxus@taxus.cz
10. Každý účastník, ktorý uhradil svojou vstupenku bude uvedený na quest liste. Na konferencii potom nahlási len svoje meno a dostane preukaz účastníka konferencie.

Čl. V. - Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena vstupeniek na Konferenciu je uvedená v objednávkovom formulári na webovej stránke http://www.ouspechu.sk.
2. Celková kúpna cena musí byť uhradená kupujúcim jednorazovo, možnosť zaplatiť kúpnu cenu na splátky O úspechu, s.r.o. neposkytuje.
3. Kupujúci je oprávnený zvoliť medzi možnosťou uhradenia kúpnej ceny online platobnou kartou alebo bankovým prevodom. O úspechu, s.r.o.. akceptuje platby online platobnou kartou typu VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro. O úspechu, s.r.o. akceptuje platby bankovým prevodom cez "bankový tlačidlo" z nasledujúcich bánk: Raiffeisen BANK, Fio, KB, ČSOB, mBank a Volksbank. O úspechu, s.r.o. akceptuje tiež platby bankovým prevodom z ostatných bánk. Kupujúci je vždy povinný zvoliť, akým konkrétnym spôsobom bude kúpnu cenu hradiť. Vo všetkých prípadoch je kúpna cena uhradená momentom pripísania na bankový účet predávajúceho.
4. Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GoPay s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GoPay s.r.o.
5. Na základe uzatvorenia kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad - faktúru obsahujúcu všetky zákonné náležitosti. Faktúra bude zaslaná kupujúcemu na jeho elektronickú adresu uvedenú v objednávke bezprostredne po pripísaní úhrady za zakúpené vstupenky na účet predávajúceho.
6. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Faktúry mimo SR budeme vystavovať podľa platných stanov.

Čl. VI. - Sankcie

1. Vo všetkých priestoroch konania konferencie, na všetkých prednáškach a prezentáciách konaných v rámci konferencie platí pre účastníkov zákaz zhotovovania akýchkoľvek audio-vizuálnych nahrávok.
2. V prípade porušenia zákazu uvedeného v ods. 1 tohto článku obchodných podmienok môže O úspechu, s.r.o. nechať účastníka Konferencia z miesta jej konania vyviesť. O úspechu, s.r.o. je súčasne oprávnená požadovať po takomto účastníkovi Konferencia uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 200 € (5.000 Kč) (slovom: päť tisíc korún slovenských), ktorá je splatná do 14 dní odo dňa konania konferencie O úspechu. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť prípadnú zmluvnú pokutu na bankový účet O úspechu, s.r.o. uvedený vo výzve k úhrade zmluvnej pokuty.

Čl. VII. - Záverečné ustanovenia

1. Podmienky ochrany osobných údajov kupujúcich ako účastníkov konferencie sú upravené v samostatnom dokumente, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
2. Zmluvný vzťah medzi O úspechu, s.r.o. ako predávajúcim a tretími osobami ako kupujúcimi sa riadia obsahom objednávky odoslané kupujúcim z webovej stránky http://www.ouspechu.sk, týmito obchodnými podmienkami a podmienkami na ochranu a spracovanie osobných údajov. Otázky, ktoré nie sú vyššie uvedenými dokumentmi upravené, sa riadia slovenským právnym poriadkom.
3. Registráciou na konferencii súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení a s podmienkami ochrany osobných údajov
4.Tyto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 2.2.2016 a riadia sa nimi všetky zmluvy o predaji vstupeniek na Konferenciu uzatvorené od tohto dňa.
5. Zmeny programu a rečníkov vyhradené.